1   Algemeen


Clevermac BVBA is erg begaan met uw privacy en neemt de wettelijke verantwoordelijkheden omtrent de bescherming van jouw persoonsgegevens heel ernstig.

We vertellen je hier graag welke gegevens we precies nodig hebben, waarom we die nodig hebben en hoe we ze verzamelen.

Indien je de door jou gewenste informatie hier niet kan terugvinden, aarzel dan niet om het ons te vragen info@clevermac.be. 

1.1   Wie zijn we?

Clevermac BVBA – met hoofdzetel in Zandvoordestraat 295, 8400 Oostende en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0506.764.919 (in deze privacy policy ook Clevermac, “wij” of “ons” genoemd), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
De begrippen “verwerking” en “persoonsgegevens” worden beide ruim geïnterpreteerd.

 

1.2   Begrippen

Onder “persoonsgegevens” verstaan we alle informatie die je direct, maar ook indirect, kan linken aan een individueel persoon. Dit zijn vaak voor de hand liggende gegevens zoals naam, emailadres en telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook jouw IP-adres.

De term “verwerking” dekt een ruime lading handelingen die -al dan niet met behulp van geautomatiseerde digitale processen- uitgevoerd kunnen worden. Zo verstaan we onder verwerking o.a. het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verdelen of beschikbaar stellen (op welke manier dan ook), het samenbrengen, combineren, archiveren, verwijderen of definitief vernietigen van gegevens.

 

1.3   Toepassingsgebied

Deze privacy policy is van toepassing op de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen via al onze websites, op de activiteiten die hiermee gepaard gaan of (commerciële) relaties die daaruit voortvloeien of daarmee onderhouden worden.

 

 

2   Persoonsgegevens

2.1   Wanneer ‘verzamelen’ we persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken jouw gegevens wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld naar aanleiding van een contactopname via de website bij vragen of interesse in onze producten of diensten, een inschrijving op onze nieuwsbrief of voor één van de door ons georganiseerde evenementen, een deelname aan een wedstrijd, een sollicitatie, …


2.2   Waarom houden we gegevens bij?

 1. Om jou te informeren
  Je op de hoogte stellen van interessant nieuws, je een betere service of meer relevante productaanbiedingen bezorgen maakt deel uit van ons dienstenpakket en de service die we jou willen bieden. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben we inzage nodig in jouw voorkeuren en interesses.
 2. Marketingdoeleinden
  Door bij te houden van waar je komt alvorens onze website te bezoeken, wat je leest tijdens jouw websitebezoek en waarvoor je informatie aanvraagt, krijgen we een beter inzicht in wat jou echt interesseert. Hierdoor kunnen we jou later via verschillende advertentiekanalen aanspreken met relevante producten en diensten.
 3. Statistische doeleinden
  Wij gebruiken je gegevens ook voor statistische doeleinden, zodat we ons aanbod en onze diensten beter kunnen afstellen op wat jij verwacht. Zie ook het onderdeel “Cookies” later in deze privacy policy.

 

2.3   Welke gegevens houden we bij?

We verwerken gegevens die we van jou persoonlijk hebben verkregen. Dit kan telefonisch zijn, via een online invulformulier, een email of gedurende een persoonlijk gesprek in één van onze kantoren. Het gaat dan hoofdzakelijk over gegevens als:

 • Jouw naam
 • Jouw emailadres
 • Jouw telefoonnummer
 • Jouw adres

Indien we bovenstaande gegevens willen aanwenden voor het uitsturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven (zowel digitaal als per post) vragen we steeds jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor.

Daarnaast houden we ook persoonsgegevens bij die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons afsloot of indien we een gerechtvaardigd belang hebben voor het verwerken van deze gegevens. Het gaat dan onder meer over gegevens als:

 • Jouw rijksregisternummer (voor het afsluiten van een contract)
 • Jouw financiële – of betalingsgegevens (het gaat hier voornamelijk over bankgegevens, in bepaalde gevallen kan het ook gaan over informatie omtrent leningen, hypotheken en kredieten)
 • Jouw professionele gegevens (functie, de sector waarin je actief bent)

 

Met het oog op het continu verbeteren van onze dienstverlening en communicatie, houden we ook analytische gegevens bij over jouw surfgedrag. Deze zijn steeds anoniem en dienen enkel om onze website beter te laten functioneren en de prestaties te verbeteren. Voorbeelden van zulke analytische gegevens zijn:

 • welke pagina’s je bekijkt,
 • waar je op klikt,
 • op welke momenten je onze website bezoekt,
 • via welke browser je op onze website surft,

We beroepen ons hierbij op het gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening steeds te evalueren en te verbeteren.

Indien je solliciteert bij ons, verwerken we ook gegevens over jouw werkervaring en opleidingsniveau.

In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens ook verrijkt worden met gegevens die publiekelijk en openbaar beschikbaar zijn of met gegevens die we verkrijgen van derden waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben afsloten. Je kan je hier uiteraard steeds tegen verzetten door te mailen naar info@clevermac.be.

 

2.4   Hoe lang houden we jouw gegevens bij?

We blijven je contacteren tot je jouw toestemming hiervoor intrekt en bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt.

 

2.5   Met wie wordt de data gedeeld en waarom?

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan derde partijen (inclusief overheden), wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, je daarin toestemt, wanneer het noodzakelijk is voor het bereiken van één van onze voormelde doeleinden of indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van beslissingen van rechtbanken.


2.6   Hoe worden jouw gegevens beschermd?

Gegevensbeveiliging is voor ons zeer belangrijk en wij verbinden ons ertoe de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorgs)maatregelen te nemen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Indien samengewerkt of beroep gedaan wordt op derde partijen voor het verwerken van gegevens zullen we steeds een overeenkomst sluiten met de partij zodat ook deze zich ertoe verbindt te handelen conform de voorwaarden gesteld in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd).

 

2.7   Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

 

We beperken de toegang tot jouw gegevens tot de personeelsleden die strikt noodzakelijk zijn voor het verwerken van persoonsgegevens.

Onze medewerkers ondertekenen bovendien een medewerkerspolicy die hen ertoe verbindt jouw gegevens als een goede huisvader te beheren (niet foutief verwerken, niet verkopen, niet ongevraagd verwijderen, en alle andere vorm van onredelijke verwerking van jouw persoonsgegevens).

 


3   Cookies

 

Onze websites en mobiele applicaties maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt. Ze hebben als doel om de surfervaring op onze website te optimaliseren. Cookies kunnen jou herkennen indien je via hetzelfde toestel, via dezelfde browser onze website bezoekt. Op die manier kunnen wij de gebruikservaring voor jou personaliseren.

 

3.1   Hoe lang blijven cookies bestaan?


Tijdelijke cookies, ook wel sessie cookies genoemd, worden opgeslagen op het moment dat je de websitebezoek en opnieuw verwijderd als je de website verlaat.

Permanenten cookies blijven op je computer, tablet of ander mobiel apparaat opgeslagen, ook nadat je de website hebt verlaten. Deze worden in principe niet automatisch verwijderd, je kan dit wel altijd zelf doen. Hieronder een overzicht hoe je dit doet dit in de meest gebruikte browsers:

Bovendien vragen wij jou steeds -op het moment dat je onze website betreed- welke cookies gebruikt mogen worden en welke niet.

 

3.2   Soorten cookies


We onderscheiden

 • Noodzakelijke cookies
 • Functionele cookies
 • Statistische cookies
 • Advertentiecookies
 • Social media cookies

Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die absoluut onmisbaar zijn voor de werking van de website of mobiele applicatie. Hieronder worden volgende standaard functionaliteiten verstaan: de winkelwagen, de inlogmogelijkheden, het navigeren tussen pagina’s en het invullen van formulieren. Indien deze cookies uitgeschakeld worden is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de websites niet naar behoren werken of zelfs helemaal niet.

Functionele cookies
Cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en aangenamer maken en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die jouw taalvoorkeur bijhouden. Deze cookies laten niet toe om u als individu te identificeren.

Analytische cookies
Deze cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Hieruit leren wij hoe we onze website kunnen verbeteren en beter afstellen op de wensen van de bezoekers. De gegevens zijn anoniem en worden nooit gebruikt voor individuele analyses, ze worden enkel gebruikt om op totaalniveau webstatistieken te creëren en te analyseren.

Advertentiecookies
Cookies die je surfgedrag volgen en ons toelaat te herkennen wat jou interesseert en wat niet. Op die manier zijn wij in staat een gebruikersprofiel in te stellen en kunnen we ervoor zorgen dat jij enkel advertenties krijgt die bij jouw persoonlijke interessevelden aansluiten. Je kan die gepersonaliseerde advertenties op onze website ontvangen, maar ook op externe websites nadat je onze website reeds verlaten hebt (remarketing).

Social media cookies
We gebruiken op onze websites verschillende integraties met sociale netwerken (o.a. Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.). Dit voornamelijk om het jou eenvoudig te maken om de content op onze website te delen op sociale media. Die derden kunnen op hun beurt ook cookies plaatsen op onze website om gegevens te verzamelen. Voor het cookiebeleid van deze partijen verwijzen wij graag naar de privacy verklaringen op hun respectievelijke websites. We zijn niet verantwoordelijk voor hoe andere partijen met gegevens omgaan.

Naast eigen cookies en cookies van sociale media, kan je ook cookies van andere derden terugvinden op onze websites. Dit zijn cookies van partijen waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben. De cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met hen hebben afgesloten (zo kunnen cookies gebruikt worden om partners te belonen voor hun bewezen diensten of voor remarketing doeleinden waarbij we jou gepersonaliseerde advertenties tonen op externe websites nadat je onze website reeds verlaten hebt). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze partijen persoonsgegevens verwerken. Je kan steeds bij ons opvragen over welke partijen dit gaat om vervolgens zelf hun cookiebeleid door te nemen.

 

3.3   Wijzigingen

Deze cookiepolicy is onderhevig aan wijzigingen. De meest recente versie is steeds op onze website terug te vinden.

 

4   Rechten en plichten

Je hebt te allen tijde het recht

 • op inzage en toegang tot jouw gegevens
 • op een kopie (in een gestructureerd, gangbare en machineleesbare vorm), verbetering, verwijdering en beperking van jouw gegevens
 • op bezwaar, geautomatiseerde besluiten en profiling
 • op het intrekken van toestemming (bijvoorbeeld om jou nog te contacteren)
 • op overdraagbaarheid

Indien je deze rechten wenst uit te oefenen, kan je steeds mailen naar info@clevermac.be

Je kan ook steeds een klacht indien bij de toezichthoudende overheid, de Gegevensbeschermingsautoriteit

Wij verplichten ons ertoe jou zo snel mogelijk op de hoogte te stellen wanneer er een inbreuk gepleegd wordt op de beveiliging van persoonsgegevens en zich hierdoor een datalek voordoet.

 

 

5   Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor om eenzijdig wijzigingen of aanpassingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. De meest recente versie is echter te allen tijde beschikbaar op onze website.

Alle wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

1   Généralités


Clevermac est très soucieuse de votre vie privée et prend très au sérieux ses responsabilités légales en matière de protection de vos données personnelles.

Nous vous expliquons ici de quelles données nous avons besoin, pourquoi nous en avons besoin et comment nous les recueillons.

Si vous ne trouvez pas ici toutes les informations dont vous avez besoin, n’hésitez pas à nous contacter via info@clevermac.be.

 

1.1   Qui sommes-nous ?

Clevermac BVBA dont le siège social est situé Zandvoordestraat 295, 8400 Oostende, et qui est enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0506.764.919 (également appelée Clevermac ou “nous” ou “notre/nos” dans ce document de politique de confidentialité), est responsable du traitement de vos données personnelles.

Les notions de “traitement” et de “données personnelles” sont interprétées de manière large.

 

1.2   Notions

Par “données personnelles” nous entendons toutes les informations que l’on peut lier directement, mais aussi indirectement, à un individu. Il s’agit souvent de données évidentes telles que nom, adresse e-mail et numéro de téléphone, mais également votre adresse IP, par exemple.

Le terme “traitement” couvre un grand nombre d’opérations qui peuvent être exécutées – avec ou sans l’aide de procédures numériques automatisés. Par traitement, nous entendons, par exemple, collecter, enregistrer, organiser, structurer, stocker, mettre à jour, modifier, demander, consulter, utiliser, distribuer ou mettre à disposition (de quelque manière que ce soit), réunir, combiner, archiver, supprimer ou détruire de manière permanente des données.

 

1.3   Champ d’application

Cette politique de confidentialité s’applique aux données personnelles que nous recueillons auprès de vous par le biais de tous nos sites web, aux activités qui y sont associées ou aux relations (commerciales) qui en découlent ou s’en trouvent entretenues.

 

 

2   Données personnelles

2.1   Quand collectons-nous des données personnelles ?

Nous collectons et traitons vos données lorsque vous nous contactez, par exemple à l’occasion d’un contact via le site web concernant des questions ou un intérêt pour nos produits ou services, une inscription à notre newsletter ou à l’un des événements que nous organisons, une participation à un concours, une offre d’emploi…


2.2   Pourquoi conservons-nous ces données ?

 1. Pour vous informer
  Vous tenir au courant des nouvelles intéressantes, vous fournir un meilleur service ou des offres de produits plus pertinentes fait partie de notre bouquet de services et du service que nous souhaitons vous offrir. Pour ce faire, nous avons besoin de connaître vos préférences et vos intérêts.
 2. À des fins de marketing
  Garder une trace d’où vous venez avant de visiter notre site web, de ce que vous lisez lors de votre visite sur notre site web et des informations que vous sollicitez nous permet de mieux cerner ce qui vous intéresse vraiment. Cela nous permet de vous contacter ultérieurement via divers canaux de publicité en proposant des produits et des services pertinents.
 3. À des fins statistiques
  Nous utilisons également vos données à des fins statistiques, afin de pouvoir adapter notre offre et nos services à vos attentes. Voir également la section “Cookies” plus loin dans cette politique de confidentialité.

 

2.3   Quelles données conservons-nous ?

Nous traitons les données que vous nous avez transmises personnellement. Cela peut être par téléphone, via un formulaire en ligne, un e-mail ou lors d’une conversation personnelle dans l’un de nos bureaux. Cela concerne principalement des données telles que :

 • Votre nom
 • Votre adresse e-mail
 • Votre numéro de téléphone
 • Votre adresse

Si nous souhaitons utiliser les informations ci-dessus pour l’envoi de newsletters personnalisées (sous forme numérique et par courrier postal), nous demandons toujours explicitement votre permission.

En outre, nous conservons également les données personnelles nécessaires à l’exécution du contrat que vous avez conclu avec nous ou si nous avons un intérêt légitime à les traiter. Cela inclut notamment des données telles que :

 • Votre numéro de registre national (pour la conclusion d’un contrat)
 • Vos données financières ou de paiement (il s’agit principalement de coordonnées bancaires, dans certains cas, cela peut également inclure des informations concernant des emprunts, hypothèques et crédits)
 • Vos données professionnelles (fonction, secteur dans lequel vous travaillez)

Dans le but d’améliorer continuellement nos services et notre communication, nous conservons également des données analytiques sur votre comportement de navigation. Celles-ci sont toujours anonymes et ne servent qu’à améliorer le fonctionnement de notre site web et les performances. Exemple de données analytiques :

 • quelles pages vous visualisez,
 • sur quoi vous cliquez,
 • le moment où vous visitez notre site web,
 • quel navigateur vous utilisez pour surfer sur notre site web,

Nous invoquons par la présente l’intérêt légitime d’évaluer et d’améliorer continuellement nos services.

Si vous postulez à une fonction chez nous, nous traitons également des informations relatives à votre expérience professionnelle et à votre niveau d’éducation.

Dans certains cas, vos données peuvent également être enrichies de données officielles et publiques ou de données obtenues de tiers avec lesquels nous avons conclu un accord de coopération. Vous pouvez bien sûr toujours vous y opposer en envoyant un e-mail à [info@clevermac.be].

 

2.4   Combien de temps conservons-nous vos données ?

Nous continuons à vous contacter jusqu’à ce que vous retiriez votre consentement et nous ne conservons pas vos données plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.

 

2.5   Avec qui les données sont-elles partagées et pourquoi ?

Nous pouvons transmettre vos données à des tiers (y compris des administrations), si nous y sommes légalement obligés, si vous y consentez, lorsque c’est indispensable pour réaliser l’un de nos objectifs énoncés ou si nous sommes tenus de le faire sur la base de décisions de justice.

 


2.6   Comment vos données sont-elles protégées ?

La sécurité des données est très importante pour nous et nous nous engageons à prendre les mesures (préventives) physiques, techniques et organisationnelles nécessaires et appropriées pour protéger vos données personnelles contre la perte ou toute forme de traitement illicite.

En cas de coopération avec ou de recours à un ou des tiers pour traiter les données, nous conclurons toujours un accord avec ce(s) tiers afin qu’il(s) s’engage(nt) également à se conformer aux conditions énoncées dans le RGPD, le Règlement général sur la protection des données (également appelé GDPR).

 

2.7   Qui a accès à vos données ?

 

Nous limitons l’accès à vos données aux membres du personnel strictement nécessaires au traitement des données personnelles.

Nos employés signent en outre un document qui les engage à gérer vos données en bon père de famille (traitement sans erreur, pas de vente, pas de suppression non sollicitée ni quelque autre forme de traitement injustifié de vos données personnelles).

 


3   Cookies

 

Nos sites web et applications mobiles utilisent des ‘cookies’. Les cookies sont de petits fichiers de données ou de texte installés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous visitez un site web ou utilisez une application (mobile). Ils visent à optimiser l’expérience de navigation sur notre site web. Les cookies peuvent vous reconnaître si vous visitez notre site web via le même appareil et le même navigateur. Cela nous permet de personnaliser pour vous l’expérience d’utilisation.

 

3.1   Combien de temps perdurent les cookies ?


Les cookies temporaires, également appelés cookies de session, sont stockés au moment où vous visitez le site web et sont supprimés lorsque vous le quittez.

Les cookies permanents restent stockés sur votre ordinateur, tablette ou autre appareil mobile, même après que vous ayez quitté le site web. En principe, ils ne sont pas supprimés automatiquement mais vous pouvez toujours le faire vous-même. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la procédure à suivre dans les navigateurs les plus utilisés :

De plus, nous vous demandons toujours – au moment où vous entrez sur notre site web – quels cookies peuvent être utilisés ou non.

 

3.2   Types de cookies


Nous distinguons

 • Les cookies nécessaires
 • Les cookies fonctionnels
 • Les cookies statistiques
 • Les cookies publicitaires
 • Les cookies réseaux sociaux

Cookies nécessaires
Ce sont des cookies qui sont absolument essentiels au fonctionnement du site web ou de l’application mobile. Cela inclut les fonctionnalités standard suivantes : le panier, les options d’identification, la navigation entre les pages et le remplissage de formulaires. Si ces cookies sont désactivés, il est possible que certaines fonctionnalités des sites web ne fonctionnent pas correctement ou pas du tout.

Cookies fonctionnels
Ce sont des cookies qui facilitent le fonctionnement du site web, le rendent plus agréable et vous garantissent une expérience de navigation plus personnalisée. Comme les cookies qui retiennent votre préférence linguistique, par exemple. Ces cookies ne permettent pas de vous identifier en tant qu’individu.

Cookies analytiques
Ces cookies nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web. Cela nous indique comment améliorer notre site web et l’ajuster mieux aux souhaits des visiteurs. Les données sont anonymes et ne sont jamais utilisées pour des analyses individuelles, elles servent uniquement à créer et à analyser des statistiques web globales.

Cookies publicitaires
Ce sont des cookies qui suivent votre comportement de navigation et nous permettent de reconnaître ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas. De cette manière, nous sommes en mesure de créer un profil d’utilisateur et de veiller à ce que vous ne receviez que des publicités correspondant à vos intérêts personnels. Vous pouvez recevoir ces publicités personnalisées sur notre site web, mais également sur des sites web externes, une fois que vous avez quitté notre site web (remarketing).

Cookies réseaux sociaux
Nous utilisons diverses intégrations de réseaux sociaux sur nos sites web (e.a. Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.), principalement pour faciliter le partage du contenu de notre site web sur les réseaux sociaux. Ces tiers peuvent également placer des cookies sur notre site web pour collecter des données. Pour la politique en matière de cookies de ces tiers, nous nous référons aux déclarations de confidentialité sur leurs sites web respectifs. Nous ne sommes pas responsables du traitement réservé aux données personnelles par des tiers.

En plus de nos propres cookies et des cookies réseaux sociaux, vous pouvez également trouver des cookies d’autres tiers sur nos sites web. Des cookies de tiers avec lesquels nous avons un accord de coopération. Ces cookies sont nécessaires à l’exécution de l’accord que nous avons conclu avec eux (par exemple, les cookies peuvent servir à récompenser les partenaires pour les services rendus ou à une démarche de remarketing dans le cadre de laquelle nous vous proposons des publicités personnalisées sur des sites externes après que vous ayez quitté notre site web). Nous ne sommes pas responsables du traitement réservé aux données personnelles par ces tiers. Vous pouvez toujours nous demander quelles sont les tiers concernés, puis consulter vous-même leur politique en matière de cookies.

 

3.3   Modifications

Cette politique en matière de cookies est sujette à des modifications. La version la plus récente est toujours disponible sur notre site web.

4   Droits et obligations

Vous avez à tout moment un droit

 • de regard et d’accès à vos données
 • d’obtenir une copie (dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine), une modification, une suppression ou une limitation de vos données
 • d’opposition à la prise de décision automatisée et au profiling
 • de retirer votre consentement (pour ne plus être contacté(e), par exemple)
 • de portabilité

Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez envoyer un e-mail à info@clevermac.be

Vous pouvez également déposer une plainte auprès de l’autorité de tutelle, l’Autorité de protection des données

Nous nous engageons à vous informer le plus rapidement possible lorsqu’une atteinte à la sécurité des données personnelles est commise et entraîne une fuite de données.

 

 

5   Modifications

 

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications ou des adaptations unilatérales à cette Politique de confidentialité. Cependant, la version la plus récente est toujours disponible sur notre site web.

Toutes les modifications seront publiées sur cette page.

1   General

Clevermac is very committed to your privacy and takes the legal responsibilities regarding the protection of your personal data very seriously.

We would like to tell you exactly what data we need, why we need it and how we collect it.

If you cannot find the information you need here, do not hesitate to ask us info@clevermac.be

 

1.1   Who are we?

Clevermac BVBA with registered office at Zandvoordestraat 295, 8400 Oostende], and registered in the Register for Legal Entities under number BE 0506.764.919 (in this privacy policy also Clevermac, called “we” or “our”), is responsible for processing your personal data.

The concepts “processing” and “personal data” are both herein interpreted in the broadest sense.

 

1.2   Concepts

By “personal data” we mean all information you can link to an individual person directly or indirectly. This is often obvious information like name, email address and phone number, but also, for example, your IP address.

The term “processing” covers a broad spectrum of actions that can be performed with or without the help of automated digital processes. For example, included in processing are: gathering, recording, organising, structuring, saving, updating, changing, requesting, consulting, using, distributing or making available (in any way), merging, combining, archiving, removing or definitively destroying data.

 

1.3   Scope

This privacy policy applies to the personal data we collect from you via all our websites, to the actions related to this or (commercial) associates that result from or are maintained by it.

 

 

2   Personal data

2.1   When do we ‘collect’ personal data?

We collect and process your data when you contact us via the website, for example with questions or interest in our products or services, when you register for our newsletter or for one of the events organised by our us, when you participate in a competition or submit a job application, etc.

2.2   Why do we log data?

 1. To inform you
  Informing you of interesting news, to provide better service or more relevant product offers, is part of our services package and the service we want to offer you. To be able to achieve this, we need insight into your preferences and interests.
 2. Marketing goals
  By logging data of where you were before visiting our website, what you read during your website visit and what kind of information you request, we get a better insight into what really interests you. This allows us to approach you later with relevant products and services via various advertising channels.
 3. Statistical purposes
  We also use your data for statistical purposes, so that we can better align our offer and our services with your expectations. See also the “Cookies” section later in this privacy policy.

 

2.3   What data do we process?

We process data we have obtained personally from you. This can be by phone, via an online contact form, an email or during a personal meeting in one of our offices. It primarily concerns data like:

 • Your name
 • Your email address
 • Your phone number
 • Your address

If we want to use the data above for sending personalised newsletters (both digitally and by post), we will also ask you for your explicit permission for this.

In addition, we also log personal data that is required for executing the agreement you have entered into with us or if we have a legitimate reason for processing this data. This includes the following data:

 • Your national registry number (for entering into a contract)
 • Your financial or payment data (this is primarily bank details, in certain cases it may also include information regarding loans, mortgages and credits)
 • Your professional data (function, the sector you are active in)

 

In order to continually improve our services and communication, we also log analytical data about your surfing behaviour. This is always anonymous and serves only to allow our website to function better and to improve performance. Examples of such analytical data are:

 • What pages you look at,
 • What you click on,
 • When you visit our website,
 • via what browser you surf our website,

We have a legitimate interest in always evaluating and improving our services.

If you apply for a job with us, we will also process your data regarding your work experience and education level.

In certain cases, your data may also be enriched with data that is available to the general public, or with data we obtained from third parties that we have a cooperation agreement with. You can always object to this by sending an email to info@clevermac.be

 

2.4   How long do we keep your data?

We will keep contacting you until you retract your permission for this and your data is no longer needed for the purpose the data was processed for.

 

2.5   Who is the data shared with and why?

We may share your data with third parties (including authorities), if we are legally obligated to do so, you permit us to, if it is required to achieve one of our aforementioned objectives, or if we are obligated to do so based on decisions made by the courts.

 


2.6   How is your data protected?

Data protection is very important to us and we are committed to taking the necessary physical and suitable technical and organisational (preventive) measures to protect your personal data from loss or any form of illegal processing.

If third parties are being cooperated with or are hired for processing data, we will always enter into a contract with the party to ensure they are also obligated to act in accordance with the terms and conditions established in the General Data Protection Regulation (a.k.a. GDPR).

 

2.7   Who has access to your data?

 

We strictly limit access to the staff that is assigned to process personal data.

In addition, our employees sign an employment policy that obligates them to administer your data with due care (not process it wrong, not sell it, not remove it without being asked and any other form of unreasonable processing of your personal data).

 


3   Cookies

 

Our websites and mobile applications use so-called ‘cookies’. Cookies are small data or text files that are installed on your computer or a (mobile) application you are using. Their purpose is to optimise the user experience of our website. Cookies can recognise you if you visit our website again via the same browser. In this way, we can personalise your user experience.

 

3.1   How long do cookies last?

Temporary cookies, also called session cookies, are saved when you visit the website and removed again when you leave the website.

Permanent cookies stay on your computer, tablet or other mobile device, even after you have left the website. In principle, these are not removed automatically; you can do this yourself if you wish. Below is an overview of how to do this in the most common browsers:

In addition, every time you visit our website, we will ask you which cookies may or may not be used.

 

3.2   Types of cookies

We distinguish

 • Required cookies
 • Functional cookies
 • Statistical cookies
 • Advertisement cookies
 • Social media cookies

Required cookies
These are cookies that are absolutely essential for the functionality of the website or mobile application. The standard functions are: the shopping cart, the login options, navigating between pages and filling out forms. If these cookies are disabled, certain functionalities of the websites may no longer work properly or at all.

Functional cookies
These are cookies that make functioning of the website easier and more enjoyable and that ensure that you get a more personalised surf experience. For example, the cookies that record your language preference. These cookies do not allow you to be identified as an individual.

Analytical cookies
These cookies help us understand how visitors use our website. It shows us how we can improve our website and align it more with the wishes of the visitors. The data is anonymous and is never used for individual analyses; it is used only to create and analyse a total level of web statistics.

Advertisement cookies
Cookies that follow your surf behaviour and permit us to recognise what does and does not interest you. This helps us to create a user profile and we can ensure that you only get advertisements that match your personal interest field. You may receive those personalised advertisements on our website, but also on external websites after you have left our website (remarketing).

Social media cookies
On our website, we use several integrations with social networks (including Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.). This is primarily to make it easier for you to share the content on our website on social media. Those third parties may in turn install cookies on our website to collect data. For the cookie policy of these parties, please refer to the privacy statements on their respective websites. We are not responsible for how other parties treat data.

In addition to your own cookies and cookies on social media, you can also find third party cookies on our website. These are cookies that belong to parties that we have a cooperation agreement with. The cookies are required for the execution of the agreement we entered into with them (e.g. cookies can be used to reward partners for their proven services or for remarketing purposes, with us showing your personalised advertisements on an external website after you have left our website). We are not responsible for the way these parties process personal data. You can always ask us which third parties are involved so you can check their cookie policy yourself.

 

3.3   Changes

This cookie policy is subject to change. The most recent version can always be found on our website.

4   Rights and obligations

You are always entitled to

 • perusal of and access to your data
 • a copy (in a structured, typical and machine-readable form), improvement, removal and restriction of your data
 • objection, automated decisions and profiling
 • withdrawing permission (e.g. to contact you)
 • transferability

If you wish to exercise these rights, you may email: info@clevermac.be

You may also submit a complaint to the supervising authority, the Data Protection Authority

We are obligated to inform you as soon as possible in the event of a breach of the safety of personal data and if this causes a data leak.

 

 

5   Changes

 

We reserve the right to apply unilateral changes or adjustments to this Privacy statement. The most recent version, however, is always available on our website.

All changes will be published on this page.

en_GBEnglish